På slutten av 2012 ble fiskerinæringen informert om at den norske torskekvoten for 2013 var på 450 00 tonn. Ungdom står på rad og rekke, noen med egne nye fiskebåter, for å komme seg inni fiskeriene under rekrutteringskvotene. Noen klarer det, mens andre igjen faller utenfor. 

Dette er personer med pågangsmot som representerer en kjemperessurs for de lokalsamfunn der de hører hjemme. Tilgangen på aktive fiskere har avgjørende betydning for en desentralisert fiskeindustri og for lokal næringsvirksomhet som handel, verft og utstyrsleverandører.

Odd Jarl Borch, professor Handelshøgskolen i Bodø, UiN og professor II ved UiT

Det har vært en god del endringer i fiskerinæringen i Norge de siste årene, blant annet innenfor teknologi og organisasjon. Fiskeressursene har vært under stadig økende fangstpress og bransjen har fått mer effektive høstingssystemer. Dette har selvsagt også påvirket rekruttering til fiskeflåtene og ansettelsesforholdene. De siste 15 årene har fiskeripressen, fiskeriorganisasjoner og fiskerimyndigheter vært veldig opptatt av rekrutteringen og sysselsettingen i næringen.

Det har vært gjort lite forskning på området, så stadige ytringer om manglende rekruttering og sysselsetting i bransjen har vært basert på lite faktisk kunnskap. Fiskeri- og kystdepartementet satte ned et utvalg i 2006 som har sett på debatten og synspunktene i den, for å komme med konkrete forslag til forbedringer. Etter rapporten kom ut har Fiskeri- og kystdepartementet satt i gang tiltak for å sikre rekrutteringen fremover.

Men for at disse tiltakene skal fungere er det viktig å få på plass faktisk kunnskap om hvordan sysselsettingssystemet i dagens fiskeflåte fungerer. Hvordan oppleves den av de som jobber innenfor den næringen. Man må forstå hvor fiskerene i dag kommer fra, og hvor fremtidens fiskere kommer fra. Man må også finne ut hvorfor de som forlater næringen eller velger den bort, tar de valg de tar.

Tidligere var det mye nettverksrekruttering, gjennom familie, lokalsamfunn og fiskerimiljø. Er det slik at rekruttering i dag er mer preget av rene markedsmekanismer. Ifølge rapporten Mellom Marked of Nettverk som er skrevet av Jahn Petter Johnsen og Jostein Vik, er lokalsamfunnet nøkkelen til å sikre videre rekruttering til fiskerinæringen.

De beskriver det hele som et samspill mellom individ og samfunn og at det er nødvendig å forstå dette samspillet for å sikre videre rekruttering. Ingen ble fisker fra fødselen av, de blir fiskere gjennom å drive fiske på bestemte måter som gjør at de som gruppe skilles fra ikke-fiskere både sosialt og juridisk. Individets muligheter og systemets rammer er i konstant utvikling.

Men hva er et sysselsettingsystem i fiskerinæringen? Det er et system som defineres av arbeidsdeling, aktiviteter og fjensidighetsforholdene som finnes i fiskeflåten. Før var det slik at en hel familie gjerne var samlet rundt at en av de voksne i huset var knyttet til fiskerinæringen. Alle gjorde oppgaver enten i huset eller i en nærliggende bedrift, som sikret at den voksne kunne holde på med fiske. Nettopp denne mekanismen er det som gjør at man ser familie og lokalsamfunnet som viktige innenfor rekruttering. Men det har skjedd store endringer både i næringen og i lokalsamfunnene rundt omkring.

 

Rekruteringskvoter

Fiskeridirektoratet deler hvert år ut rekrutteringskvoter for å sikre en viss økning i fiskere i Nord-Norge. For 2014 var det 43 søkere, men bare 23 fikk plass. Dette er rekordmange da det tidligere år har blitt tildelt bare 10 deltageradganger. Bare en av de 23 som søkte var kvinne og hun fikk plass. For å kvalifisere må du stå på blad B i fiskemanntallet og ha drevet aktivt fiske med egen båt. Det stilles også krav til enkelte kvalifikasjoner.

Hvordan bli fisker?

Som fisker fanger du ikke bare fisk. DU må manøvrere fiskefartøy, sette agn, levere og selge fiskeprodukter, fiske med garn, not, trål eller andre redskaper, rense, fryse eller salte fiskefangsten ute på havet. Du kan jobbe på mindre båter eller de som det er litt størrelse på. Du er gjerne på havet i lange perioder om gangen og jobben er fysisk krevende. Naturen tar ikke hensyn til om du er syk, den stormer på uansett. Du må være glad i og ha respekt for hav, båtliv og fiske.